Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Σκοπιμότητες «βλέπει» στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς η ΑΛΜΜΕ


«Είναι σαφές ότι υπάρχει σκοπιμότητα που έχει ως στόχο την δημιουργία μεγάλων συλλογικών σχημάτων τα οποία θα συγκροτηθούν μέσα από ένα νέο Νομικό πρόσωπο, την ομάδα Παραγωγών, η οποία και θα προικοδοτηθεί με τις επιδοτήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων», τόνισε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής της ΚΑΣΟ ΑΛΜΜΕ Χρήστος Γιαννακάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τους συνεταιρισμούς στη βουλή.

Αναλυτικά

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η σύσταση και λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών προβλέπεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και δεν μπορεί Εθνικό Δίκαιο να υπερισχύσει του Κοινοτικού Δικαίου.

Στον Κανονισμό 1182/2007 του Συμβουλίου στο Άρθρο 3 παράγρ. 1 αναφέρεται ρητά ότι «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οργάνωση παραγωγών, είναι κάθε νομική οντότητα ή κάθε σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις :………» και ορίζει αναλυτικά τις απαιτήσεις.

Μόνο στο άρθρο 4, παράγραφος β) και γ) του ιδίου Κανονισμού δίνεται η ευχέρεια στο κράτος μέλος να καθορίσει τον ελάχιστο αριθμό παραγωγών και τον ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής και να ορίζει προϊόντα ή ομάδα προϊόντων που θα καλύπτονται από τις ομάδες παραγωγών.

Σε αυτά τα σημεία μόνο δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης του κράτους μέλους, ενώ όλα τα άλλα θέματα τα ρυθμίζουν οι κανονισμοί της Ε.Ε. επομένως οι παρακάτω διατάξεις του Νομοσχεδίου θα πρέπει να τροποποιηθούν .

Στο άρθρο 1 παράγραφος δ), εδάφιο δδ) να διαγραφεί η φράση «Ομάδες Παραγωγών ……έως … παρόντος νόμου ».

Επίσης στο άρθρο 1 παράγραφος ε) προσδιορίζεται ότι ΑΕΣ είναι Ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ ενώ στο άρθρο 6 περί Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων αναφέρεται ότι ΑΕΣ είναι μόνο Ανώνυμες Εταιρείες.

Όλο το άρθρο 5 πρέπει να αναμορφωθεί διότι επαναλαμβάνει διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού 1182/2007 του Συμβουλίου καθώς και του Κανονισμού 1580/2007 της Επιτροπής.

Θα πρέπει να γίνει προσδιορισμός ότι Ο.Π. μπορούν να αναγνωριστούν εκτός από Συνεταιρισμοί και εταιρείες του Εμπορικού Νόμου που πληρούν τις προϋποθέσεις των Κανονισμών και των Υπουργικών Αποφάσεων.

Στο Εθνικό Μητρώο συλλογικών αγροτικών οργανώσεων μπορούν να εγγραφούν και οι Ο.Π. του Εμπορικού Νόμου στο τμήμα των ομάδων παραγωγών. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν εξοβελίζονται από τον θεσμό της Συλλογικής Αγροτικής Οργάνωσης όπως τον ορίζει η νέα πολιτική του Υπουργείου αλλά και δεν εντάσσονται σε αυτό των Συνεταιριστικών Οργανώσεων .

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου τύπου νομικού προσώπου που θα ονομάζεται Ομάδα Παραγωγών με δικό του καταστατικό όπως οι Α.Σ. , που θα έχει την δυνατότητα απόκτησης φορολογικής υπόστασης με Α.Φ.Μ. και τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά (άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερη φράση, παράγραφος 2, δεύτερη φράση, παράγραφος 4 , πρώτη φράση ) και σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 εδάφιο στ) του ιδίου άρθρου, επιχειρεί να αντικαταστήσει τους σήμερα λειτουργούντες Αγροτικούς Συνεταιρισμούς – Ομάδες Παραγωγών, με ένα νέο νομικό πρόσωπο, την Ομάδα Παραγωγών, η οποία θα είναι «μία» ανά αγροτικό προϊόν σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Ο διαχωρισμός των νομικών προσώπων Αγροτικού Συνεταιρισμού και Ομάδας Παραγωγών φαίνεται και στο άρθρο 6, παράγραφος 1, όπου σαφώς αναφέρει ότι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις μπορούν να συγκροτούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών.

Είναι σαφές ότι υπάρχει σκοπιμότητα που έχει ως στόχο την δημιουργία μεγάλων συλλογικών σχημάτων τα οποία θα συγκροτηθούν μέσα από ένα νέο Νομικό πρόσωπο, την ομάδα Παραγωγών, η οποία και θα προικοδοτηθεί με τις επιδοτήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η ενέργεια αυτή πέραν των πιθανά καλών προθέσεών της, είναι κατ΄αρχήν αντίθετη με την κοινοτική νομοθεσία, δεν θα έχει την επιδιωκόμενη εξέλιξη και θα δημιουργήσει μόνο αναστάτωση,

Διότι καταργεί τις υφιστάμενες Ομάδες Παραγωγών-Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, θέτοντας στο άρθρο 19, παράγραφο 5, ως χρόνο λειτουργίας τους την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

Και ενώ στο άρθρο 1, παράγραφος δ) ορίζει ότι Ομάδα Παραγωγών είναι κάθε ένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, έρχεται ακολούθως και το περιορίζει στο ίδιο άρθρο 1, παράγραφος δ) εδάφιο δδ) δεύτερη φράση στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και στο νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργεί και το ονομάζει «Ομάδα Παραγωγών».

Εν συνεχεία στο άρθρο 5, την έννοια Ομάδα Παραγωγών την ταυτίζει με το νέο νομικό πρόσωπο της Ομάδας που δημιουργεί, δημιουργώντας σύγχυση αλλά και αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παράγραφος δ).

Εξετάζοντας στην συνέχεια ποιες θα είναι οι συνέπειες υλοποίησης των ανωτέρω στην Ημαθία θα έχουμε την εξής εξέλιξη.

Οι υφιστάμενες ομάδες θα πάψουν να υφίστανται με την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών τους.

Ως Ομάδα θα αναγνωριστεί ένα νέο Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα έχει μέλη φυσικά πρόσωπα και το οποίο θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει τους σημερινούς πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς στις δραστηριότητές τους, ανατρέποντας πλήρως ένα μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί .

Δημοπρατήρια


Να μην υπάρχει ο περιορισμός του άρθρου 11, παράγραφος 3, μέχρι δύο δημοπρατήρια ανά περιφέρεια. Εφ΄όσον κατά 51% συμμετέχουν οι Ο.Τ.Α. τότε το ανώτατο μπορεί να είναι ένα ανά Καλλικρατικό Δήμο ή ανα Περιφερειακή ενότητα .


Επίσης να αφαιρεθεί στο ίδιο άρθρο παράγραφο 1, τελευταία φράση, η υποχρεωτικότητα παράδοσης όλων των προϊόντων του Α.Σ. που είναι μέλος της εταιρείας.

Φορολογικά κίνητρα


Στο άρθρο 15, παράγραφος 11 να προστεθεί ως εξής.


«Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Α.Σ. και των ΑΕΣ οι οποίες εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων και επιπρόσθετα συστήνονται μόνο από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τα οποία διανέμονται στα μέλη………………………»

Στο ίδιο άρθρο παράγραφος 12 στο σημείο για την μετατροπή ΑΣ σε ΑΕΣ , να προστεθεί «μετατροπή ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ»


Επίσης στο ίδιο άρθρο στο τέλος της παραγράφου 14 να προστεθεί ότι :

«Οι υπεραξίες που προκύπτουν στην αποτίμηση των παγίων στοιχείων κατά την διαδικασία μετατροπής των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ σε ΑΕΣ, δεν φορολογούνται εφ’ όσον κεφαλαιοποιούνται ».

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates