Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Θεσπίστηκε σύστημα επιστροφής παράνομων ενισχύσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013.


Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013, θεσπίζονται με σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Όπως επισημαίνεται οι διατάξεις της προηγούμενης απόφασης για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000−2006 εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ της παρούσας, για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 4941 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2538/Β/7-11-2011, και σύμφωνα με αυτή οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζονται κατόπιν της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις:
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται από τον ίδιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ή από φορείς στους οποίους ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου,
από τη Διαχειριστική Αρχή ή τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ή τις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής ή τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, κατόπιν ελέγχων που διενεργούν σε πράξεις των οποίων έχουν αναλάβει τη διαχείριση, ή σε πράξεις που εποπτεύουν. Οι έλεγχοι καλύπτουν τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων αυτών, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007−2013, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, παρ. 1Α, σημείο ιστ. του Ν. 3614/2007,

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέζοντας εδώ:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates