Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Νέος τρόπος αμοιβής αγρεργατών και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ για πρώτη φορά εφαρμόζει το ΕΡΓΟΣΗΜΟ ως νέο τρόπο αμοιβής των εργατών γης (αγρεργάτες) και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Με το θεσμό του ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ, σε εφαρμογή του νόμου Ν.3863/2010, ο εργοδότης αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία πληρώνει τον εργαζόμενο με ΕΡΓΟΣΗΜΟ ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή.

Η αγορά του ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ του ΟΓΑ γίνεται από τον εργοδότη, από τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες.
 Ο απασχολούμενος αγρεργάτης εξαργυρώνει τα ΕΡΓΟΣΗΜΑ στα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες εισπράττοντας το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργοσήμου μείον τις ασφαλιστικές εισφορές 10%.

Οι ασφαλιστικές εισφορές μεταφέρονται αυτόματα από τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες στον ΟΓΑ και οι αγρεργάτες ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και αποκτούν δικαιώματα για υγειονομική περίθαλψη και σύνταξη από τον ΟΓΑ. Δικαίωμα εξαργύρωσης του εργοσήμου έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του εργοσήμου, δηλαδή το πρόσωπο που απασχολήθηκε στις εργασίες αυτές.

Η διάθεση του εργοσήμου έχει ήδη αρχίσει από τα ΕΛΤΑ και τις Τράπεζες. Προς το παρόν η εξαργύρωση μπορεί να γίνει μόνο στο φορέα που εξέδωσε το εργόσημο.

Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο στελέχη - αντίτυπα, ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο.

Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και /ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο.

Ο ΟΓΑ επισημαίνει ότι, στο εξής, η ασφάλιση στον ΟΓΑ των εργατών γης θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί εργοσήμου και ο χρόνος ασφάλισής τους θα υπολογίζεται με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο. Για το λόγο αυτό οι απασχολούμενοι θα πρέπει να πληρώνονται μόνο με εργόσημο, που εξασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Χρήσιμες πληροφορίες – Τι πρέπει να προσέχουν ο εργοδότης και οεργαζόμενος

Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παραδείγματα:

α) Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να εκδώσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.

β) Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις ώρες (3) ημερησίως για δύο (2) ημέρες, μπορεί να εκδώσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις έξι (6) ώρες.

Για την έκδοση - αγορά του εργοσήμου είναι απαραίτητη η δήλωση στο φορέα έκδοσης του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του εργοδότη.

Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργαζόμενος απευθύνεται στον πιστωτικό φορέα που εξέδωσε το εργόσημο έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του εργοσήμου, β) την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο
ταυτοποίησης και γ) τη βεβαίωση απόδοσης του ΑΜΚΑ του ή την κάρτα του ΑΜΚΑ του.

Ο εργοδότης κατά την αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, πρέπει να δηλώσει ότι το εργόσημο εκδίδεται για απασχόληση εργάτη γης.

Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Συνεπώς ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.

Η εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, εντός του μήνα της απασχόλησης.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν θα χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του.

Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.

Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δικαιούνται φορολογικές ελαφρύνσεις από τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, βάσει σχετικής βεβαίωσης που θα τους αποστέλλεται από τον Ο.Γ.Α.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates