Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερώνει τις ΕΑΣ για τα μικρά σχέδια βελτίωσης στην αιγοπροβατοτροφία.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να γίνει ενεργοποίηση των μικρών σχεδίων βελτίωσης για επενδύσεις στην αιγοπροβατοτροφία, προϋπολογισμού μέχρι 50.000 €, και η ΠΑΣΕΓΕΣ με επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ιωάννη Τσιφόρου, ενημερώνει τις διοικήσεις των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών – μελών της. Η ενημέρωση γίνεται προκειμένου να παράσχουν υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, να προχωρήσουν σε επενδύσεις μικρού κόστους κτηνοτρόφους, της περιοχής τους με τη συνεργασία στελέχους γεωτεχνικού κάθε Ένωσης.
Προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειές όλων ο κ. Τσιφόρος παρακαλεί τις Διοικήσεις των Ενώσεων να ορίσουν άμεσα, το υπεύθυνο στέλεχος που θα συμπληρώνει και θα υπογράφει το αίτημα των ενδιαφερομένων.
Σημειώνεται πως θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Συνομοσπονδία, το αργότερο έως 20 Ιουλίου, τα στοιχεία του στελέχους (γεωπόνου, κτηνίατρου, ή τεχνολόγου γεωπονίας) που θα αναλάβει τη σύνταξη του αιτήματος, δεδομένου ότι πρόκειται σύντομα να κληθούν σε μια ενημερωτική συνάντηση για την παρακολούθηση της σημαντικής αυτής επενδυτικής πρωτοβουλίας, που όπως είναι γνωστό προέκυψε μετά από πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης περιληπτικά στη επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:
Α) Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις: Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει:
1. Να ανήκουν σε:
α) Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα οποία υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα και δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις σε βάρος τους για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας.
β) Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του ν. 2810/2000.) όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο.
2. Να τηρούν τις δεσμεύσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 705/2008.
3. Να λειτουργούν νόμιμα, ( ορίζεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 705/2008)
4. Να βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης ως συνέπεια του συνόλου των προτεινόμενων επενδύσεων.
5. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο κλάδο, να παρουσιάζουν επιλέξιμο μέγεθος και παραγωγή.
Β) Επιλέξιμο μέγεθος της εκμετάλλευσης (ΥΑ 7931/10-06-2009, όπως τροποποιήθηκε)
1. Προκειμένου μια εκμετάλλευση να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην αιγοπροβατοτροφία.
2. Το μέγεθος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 145 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
2.1. Για τις εκμεταλλεύσεις που κατέχουν τουλάχιστον 75 πρόβατα, θα πρέπει να αποδεικνύεται παράδοση τουλάχιστον 60 κιλών γάλακτος ανά πρόβατο κατά το έτος για το οποίο υπάρχουν οριστικοποιημένα στοιχεία από τον ΕΛΟΓ. Από τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται: Οι υποψήφιοι που κατοικούν στα νησιά της χώρας πλην της Κρήτης και της Εύβοιας και όσοι θα ενταχθούν στο μέτρο 112 του ΠΑΑ (νέοι γεωργοί).
Γ) Επιλέξιμες δαπάνες (ΥΑ 7931/10-06-2009, όπως τροποποιήθηκε)
Επιλέξιμες ορίζονται οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Οι δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης αμελκτικής μηχανής σε χώρο με δάπεδο που είναι εύκολο να καθαριστεί. Η αγορά αμελκτικής μηχανής είναι υποχρεωτική.
Επιλέξιμες, προαιρετικά είναι και οι παρακάτω δαπάνες:
2. Η κατασκευή - ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.
3. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (παγολεκάνη), συνολικής χωρητικότητας ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.
4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων.
5. Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
6. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών (με χρήση είτε πρώτων υλών ζωοτροφών είτε με ανάμειξη πρώτων υλών ζωοτροφών με συμπληρωματική ζωοτροφή - ισορροπιστή), αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, αποτελούμενου από ζυγιστικά, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.
7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικά μέτρα.
8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.
9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού.
10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
Δ) Αίτησης ενίσχυσης ενδιαφερομένου
Τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης αφορούν 1α) τα ατομικά στοιχεία φυσικών προσώπων - μόνιμη κατοικία 1β) στοιχεία των Νομικών Προσώπων - Έδρα.
2) Στοιχεία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Φυσικού ή Νομικού προσώπου στην οποία θα γίνουν οι εκμεταλλεύσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το είδος των επιλέξιμων επενδύσεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Για κάθε επένδυση θα πρέπει να συμπληρώνεται και το ποσό το οποίο αιτείται να ενισχυθεί.
Υποβολή αίτησης ενίσχυσης - επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης μπορεί να γίνει από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Τονίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής και οριστικοποίησης των αιτήσεων ορίζεται με Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να:
• Εκτυπωθεί, να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο και να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.
• Αποσταλεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίησή της, με συστημένη αλληλογραφία στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα.
Στην ανωτέρω αποστολή θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου και απλή φωτοτυπία του τελευταίου καταστατικού της εταιρίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για φυσικά πρόσωπα).
3. Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου.
4. Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο και έγγαμος, απαιτείται η προσκόμιση απλής φωτοτυπίας εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο να φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ του / της συζύγου.
Ε) Δικαιολογητικά αιτήματος πληρωμής
Μεταξύ των δικαιολογητικών του αιτήματος πληρωμής συμπεριλαμβάνεται και η άδεια ίδρυσης, στην υποβολή του πρώτου φακέλου πληρωμής, αλλά και άδεια λειτουργίας κατά την υποβολή του φακέλου αποπληρωμής. Η δυναμικότητα των αδειοδοτήσεων θα πρέπει να καλύπτει τη δυναμικότητα που έχει δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας Στην περίπτωση συζύγων οι αδειοδοτήσεις γίνονται αποδεκτές αν έχουν εκδοθεί σε οποιαδήποτε από τα δύο ονόματα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates