Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

Τροποποιήθηκε η απόφαση σύστασης του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας


Δεκατέσσερεις τροποποιήσεις στην κοινή υπουργική απόφαση με την οποία συστήθηκε το δανειοδοτικό ταμείο με τη επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» επιφέρει νέα απόφαση. Ως γνωστόν το εν λόγω ταμείο θα λειτουργεί ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα διαμέσου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ). Το κεφάλαιό του είναι 150.000.000 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και θα διατεθεί προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των δικαιούχων αγροτών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013.
Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2198/Β/30 – 9 – 2011, οι τροποποιήσεις αφορούν τα εξής σημεία της αρχικής με αριθμ.: 1214/16−2−2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/01−03−2011) κοινής υπουργικής απόφασης:
 

. Το άρθρο 1 παρ. 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την ενίσχυση της αναπτυξιακής/επενδυτικής προσπάθειας των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την πρόσβαση των δικαιούχων στη χρηματοδότηση των μέτρων 121, 123Α, 311, 312 και 313Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013, μέσω επένδυσης των κεφαλαίων του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 50−52 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής. Η ωφέλεια που αποκομίζουν οι ανωτέρω δικαιούχοι, ιδιαίτερα από τη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται και προσμετράται στο επιτρεπόμενο όριο κρατικής ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Η ακριβής διαδικασία θα ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.»
. Το άρθρο 1 παρ. 4, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Για τη σύσταση του Ταμείου και την άμεση ενίσχυση των ενεργειών και δράσεων της προηγούμενης παραγράφου που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007−2013, καταβάλλεται άπαξ από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επί ονόματος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με την περιγραφή ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά, το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000,00) ευρώ σε πέντε (5) πληρωμές αντίστοιχες των μέτρων του ΠΑΑ 2007−2013, που έχει κατανεμηθεί το συνολικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1».
. Το άρθρο 1 παρ. 5΄, 1 εδάφιο διαγράφεται.
. Το άρθρο 2 παρ. 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Για την υλοποίηση της δράσης, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δικαιούται αμοιβή για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του καταβεβλημένου κεφαλαίου του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας σε ετήσιο μέσο όρο καθόλη τη διάρκεια της συνδρομής, σύμφωνα και με τον Κανονισμό 1974/2006 (άρθρο 51, παρ. 5).
. Στο άρθρο 2 παρ. 3, η λέξη «τρίμηνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «έτος και μέχρι την 20η του πρώτου μήνα του επόμενου έτους».
. Το άρθρο 2 παρ. 4, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ διενεργεί αναγνώριση και εκκαθάριση (έγκριση) της πληρωμής του κόστους διαχείρισης με έλεγχο των απαραίτητων παραστατικών και δημιουργεί φάκελο πληρωμής, τον οποίο διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Τα απαιτούμενα παραστατικά καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου πληρωμής ορίζεται με εγκύκλιο που εκδίδει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».
. Στο άρθρο 2 παρ. 5, διαγράφεται το λεκτικό «ευρωπαϊκών οργανισμών όποτε ζητηθούν» και αντικαθίσταται με το ακόλουθο λεκτικό «εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών υπηρεσιών όποτε ζητηθούν».
. Στο άρθρο 3, προστίθεται νέα παράγραφος υπ’ αριθμ. 6 ως εξής: «Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ασκεί καθήκοντα Οργανισμού Πληρωμών».
. Στο άρθρο 3, τελευταία παράγραφος προστίθεται το λεκτικό «και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» μετά από το λεκτικό «της ΕΥΔ ΠΑΑ».
. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 4 − Διαδικασία καταβολής χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους του Οργανισμού Πληρωμών. Για την πραγματοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και την εκκαθάριση του άρθρου 51 παρ. 6 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006, η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ διενεργεί αναγνώριση και εκκαθάρισημετά από έλεγχο των απαραίτητων παραστατικών, τα οποία διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα απαιτούμενα παραστατικά καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων πληρωμής ορίζονται με εγκύκλιο που εκδίδει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».
. Στο άρθρο 5, παρ. 2, προστίθεται το λεκτικό «Για τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής, προβλέπεται γραμματειακή υποστήριξη από δύο άτομα, ένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και ένα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ». Στο άρθρο 5 παρ. 3 ε), προστίθεται το λεκτικό «προς την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013» μετά το λεκτικό «Επίσης, εισηγείται».
. Το άρθρο 7 παρ. 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις».
. Στο άρθρο 8 παρ. 3, αντικαθίσταται η τελευταία πρόταση «Το σύνολο των πόρων, εισπράξεων και τόκων που θα επιστραφούν στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και σχετική εισήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ».
. Αντικαθίσταται το λεκτικό «ΤΕΜΠΕ ΑΕ» με το λεκτικό «ΕΤΕΑΝ ΑΕ».

Για το πλήρες κείμενο της νέας ΚΥΑ, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates