Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών στον ΟΓΑ.


Σε ευνοϊκή ρύθμιση για την τακτοποίηση των «ανοιχτών» λογαριασμών των ασφαλισμένων με τους ασφαλιστικούς τους φορείς μεταξύ των οποίων και τον ΟΓΑ προχώρησε η κυβέρνηση. Η τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη 10 Μαρτίου στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης δίνει και τη δυνατότητα αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Ειδικά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες του Κλάδου Κύρια Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές από 600 ευρώ και άνω ισχύουν τα εξής:
i. Προβλέπονται έως 20 τριμηνιαίες δόσεις, ελαχίστου ποσού 150 ευρώ έκαστη. Η πρώτη δόση προκαταβάλλεται μαζί με τις τρέχουσες εισφορές κατά την έναρξη της ρυθμίσεως.
ii. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο 2 συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.
iii. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας έως έξι 6 μηνών.
iv. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, όσον αφορά στο μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.
v. Με την υπαγωγή τους στην πρόβλεψη της παραγράφου αυτής αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης εναντίον τους.
vi. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 53 έως και 62 του Ν. 3863/2010.
Οι παραπάνω αγρότες μπορούν να εισαχθούν στη ρύθμιση χωρίς να καταβάλουν παράβολο.
Η τροπολογία
Συνολικά και για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις το υπουργείο Εργασίας δίνει τη δυνατότητα αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές μέχρι 31/12/2010, αρκεί να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 προσαυξημένες κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, έναντι της κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Η ρύθμιση θα ισχύει μέχρι 31/12/2012.
Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη οι οφειλέτες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν τους 300.000.
Για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία προβλέπονται τα εξής:
1. Αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α'Α) ή αντίστοιχων προηγουμένων ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές. Προϋποθέσεις της αναστολής και της υπαγωγής στον διακανονισμό είναι: α) η υποβολή αίτησης του οφειλέτη, β) η ανελλιπής καταβολή των από 1.1.2011 τρεχουσών εισφορών, γ) η καταβολή του 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Η υπαγωγή στον διακανονισμό συνεπάγεται την κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31.12.2010, οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων.
Υπολογισμός ισόποσου ρύθμισης
Eιδικότερα: i. Το ποσό αυτό σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κατά τα κεφαλαιοποιημένης οφειλής ούτε να υπολείπεται των 150 ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται των 150 ευρώ.
ii. Για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των 150 ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον Οργανισμό, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης.
iii. Για τους οφειλέτες των ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων - ανεξάρτητα απασχολούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περ. ii της παρ. αυτής, με εξαίρεση τη δόση, που είναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που ανέρχεται στα 100 ευρώ.
Κατηγορίες οφειλετών
2. Στον διακανονισμό της παραγράφου 1 δύνανται να υπαχθούν και οι εξής κατηγορίες οφειλετών: i. όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με το ν. 3863/2010. ii. Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, με παράλληλη απώλεια των ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί δυνάμει των προηγούμενων ρυθμίσεων. iii. Oσοι οφειλέτες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων ασφάλισης μισθωτών δεν απασχολούν υπαλλήλους, εφόσον απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα έως την 31.12.2012 και για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.
3. Οφειλέτης του ΟΑΕΕ ο οποίος προκαταβάλλει τις εισφορές του δικαιούται έκπτωση, η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1%, προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί το ποσοστό της έκπτωσης αυτής να τροποποιείται.
4. Στις ως άνω διατάξεις δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες, μετά από αίτησή τους στα οριζόμενα από τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3863/2010 αρμόδια όργανα ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Ειδικότερα μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του νόμου 3863/2010 και βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 3863/2010, να τύχουν ευνοϊκότερης ρύθμισης ως προς το ποσό της δόσης, (το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής) οφειλέτες, το ποσό της συνολικής οφειλής των οποίων υπερβαίνει α) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσό των 300.000 ευρώ, β) για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, το ποσό των 80.000 ευρώ και γ) για τον ΟΓΑ το ποσό των 200.000 ευρώ.
Προθεσμίες και ενημερότητα
5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί κατά τα ως άνω το σύνολο της οφειλής έως τις 31.12.2012, παύει από 1.1.2013 η περίοδος αναστολής των μέτρων εισπράξεως και το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε με εκ νέου ρύθμισή του κατά τα άρθρα 53-62 του ν. 3863/2010.
6. Στους οφειλέτες που υπάγονται στον παρόντα διακανονισμό και τηρούν τους όρους του, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος. Προκειμένου για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 5ε του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α'Α 179).
Συμψηφισμοί
7. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα α) να δίνουν εντολές παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, β) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οικείου ασφαλιστικού φορέα και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) το παρακρατούμενο ή συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόμενης δόσης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates