Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

«Καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ με πίστωση λογαριασμών πληρωμών Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.»


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010

Θέμα : «Καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ με πίστωση λογαριασμών πληρωμών
Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.»

I. Γενικά
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο ΟΓΑ, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40
του Ν. 3863/2010 θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των συντάξεων τις
οποίες εφ’ εξής θα καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα
τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., κατ’ επιλογή του συνταξιούχου.
Οι τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμών των συνταξιούχων του
ΟΓΑ με πίστωση λογαριασμών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και συμμετέχουν
στη διαδικασία της απογραφής των συνταξιούχων.
Για το σκοπό αυτό, ο συνταξιούχος πρέπει να δηλώσει στην Τράπεζα της επιλογής του ή
στα ΕΛ.ΤΑ. το λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξή του. Έτσι,
απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την είσπραξη της σύνταξης του
και απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Στην εγκύκλιό μας αυτή θα αναφερθούμε, για την άμεση ενημέρωσή σας, στο πρώτο
στάδιο αλλαγής του τρόπου πληρωμής των συνταξιούχων του ΟΓΑ, «ΑΠΟΓΡΑΦΗ (άνοιγμα
λογαριασμού)», με συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες παρακαλούμε να μεταφέρετε στους
συνταξιούχους οι οποίοι θα απευθυνθούν σε σας για ενημέρωση.

II. Διαδικασία απογραφής συνταξιούχων
Η απογραφή θα διαρκέσει από 17 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010.
Κάθε συνταξιούχος θα λάβει από τον ΟΓΑ άμεσα ένα Απογραφικό Δελτίο και σχετικό
ενημερωτικό έντυπο μέσω του οποίου ενημερώνεται για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να
κάνει για την απογραφή του και την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμών. Στο
Απογραφικό Δελτίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου, ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και
προεκτυπωμένος ένας μοναδικός για κάθε συνταξιούχο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ο οποίος θα αποτελείται από δεκαπέντε ψηφία εκ των οποίων τα τέσσερα
πρώτα θα είναι ο κωδικός αριθμός του ΟΓΑ στο σύστημα ΔΙΑΣ (0403), τα δέκα επόμενα ο

αριθμός μητρώου του συνταξιούχου στον ΟΓΑ και το τελευταίο ψηφίο θα αφορά το ψηφίο
ελέγχου επί των προηγούμενων ψηφίων το οποίο υπολογίζεται με αλγόριθμο.
Κάθε συνταξιούχος πριν μεταβεί στην Τράπεζα επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ., θα ελέγξει
τα στοιχεία του προσεκτικά και αν κάποιο από τα στοιχεία που αναγράφονται δεν συμφωνεί
με τα πραγματικά ή έχει αλλάξει θα συμπληρώσει το σωστό στο αντίστοιχο πεδίο του
Απογραφικού.
Το Απογραφικό Δελτίο θα κατατεθεί από τον συνταξιούχο σε οποιαδήποτε Τράπεζα
επιλέξει ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Κατά την κατάθεση του Απογραφικού Δελτίου θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του :

α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
Αν δεν διαθέτει ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει
βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί
στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του
χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
ε) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο τα πιο κάτω
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα :
- Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.
- Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού
Συμπαραστάτη.
- Αν ο συνταξιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Για να κατατίθεται η σύνταξη στο λογαριασμό που θα τηρείται σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., ο
συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει ότι :
· Ο λογαριασμός μπορεί να είναι καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
· Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα απαραιτήτως πρέπει να είναι του
δικαιούχου της σύνταξης.
Κατ’ εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα πρέπει να είναι του Γονέα ή
του Επιτρόπου.

Προσοχή !
Εάν ήδη ο δικαιούχος εισπράττει τη σύνταξή του από την ΑΤΕbank αλλά επιθυμεί να
αλλάξει Τράπεζα ή να επιλέξει τα ΕΛ.ΤΑ., μπορεί να απευθυνθεί στην Τράπεζα της
επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ. με το απογραφικό, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι επιλέγει να
συνεχίσει να πιστώνεται η σύνταξή του στο λογαριασμό που έχει στην ΑΤΕbank.
Επειδή Απογραφικό Δελτίο θα αποσταλεί σε όλους τους συνταξιούχους προκειμένου να
τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν την Τράπεζα πληρωμής της σύνταξής τους, αιτήσεις
για πληρωμή σύνταξης μέσω ΑΤΕbank με την υπάρχουσα μέχρι σήμερα διαδικασία, δεν θα
δέχεστε πλέον.
Σε κάθε νέα αίτηση για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων θα επισυνάπτεται
εφ’εξής αντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού Τράπεζας της επιλογής του
αιτούντος ή των ΕΛ.ΤΑ., στον οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη.

III. Καταβολή συντάξεων
- Μετά το τέλος της απογραφής, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μέσω του
διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ), με πίστωση του λογαριασμού που θα έχει υποδείξει
ο συνταξιούχος στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ..
- Μετά την έναρξη της καταβολής της σύνταξης, μέσω ΔΙΑΣ, μπορεί, αν θέλει, να
αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.
υποβάλλοντας σε εσάς σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
του λογαριασμού που θέλει να δηλώσει ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.
- Μετά την έναρξη πληρωμής, ο συνταξιούχος σε περίπτωση αλλαγής λογαριασμού
πίστωσης, δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό αν δεν βεβαιωθεί ότι η σύνταξη
κατατίθεται στο νέο.
- Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται στο συνταξιούχο ενημερωτικό σημείωμα από τον
ΟΓΑ με ανάλυση των μηνιαίων συντάξεων και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στον
λογαριασμό.
IV. Ενημέρωση συνταξιούχων
Οι συνταξιούχοι όπως προαναφέραμε θα λάβουν άμεσα το ενημερωτικό έντυπο, μαζί με
το απογραφικό δελτίο. Ωστόσο παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην ενημέρωσή τους,
την οποία θεωρούμε πολύτιμη για την απρόσκοπτη και ομαλή καταβολή των συντάξεων.
V. Καταβολή λοιπών παροχών με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή ΕΛ.ΤΑ.
- Για την ένταξη λοιπών παροχών (π.χ. επιδόματα πολυτέκνων) στο νέο σύστημα
πληρωμών θα σας ενημερώσουμε σύντομα.
- Όσον αφορά στην απόδοση δαπανών του Κλάδου Υγείας (επιδόματα μητρότητας,
οξυγόνα, εξετάσεις, νοσηλείες, διαιτητικές τροφές κ.λ.π.) και στην απόδοση εξόδων
κηδείας πρέπει στο εξής μαζί με τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται από εσάς
στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Υποκαταστήματα να επισυνάπτεται αντίγραφο της
πρώτης σελίδας του Τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας επιλογής του δικαιούχου
ή ΕΛ.ΤΑ.
Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτονται :
1. Υπόδειγμα Απογραφικού Δελτίου
2. Υπόδειγμα Ενημερωτικού Εντύπου για τη διαδικασία Απογραφής
Όλα τα ανωτέρω έντυπα, καθώς και την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε
από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ, www.oga.gr.__

ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates