Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ


Αθήνα, 9-8-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) στα πλαίσια υλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου, σύμφωνα με: 

  ¨ τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύουν σήμερα,
¨ την αριθ. πρωτ. 14913/343/Φ10034/27-6-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, (ΦΕΚ 1586/Β/1-7-2011) 
¨ τις αποφάσεις του Δ.Σ του ΟΓΑ με αριθμ. 1334/13/14-7-2011 και 1337/1/ 4-8-2011 

καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου, αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές- απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/8/2011 αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος, η οποία θα κατατεθεί στον ΟΓΑ (οδός Πατησίων 30 όροφος 5ος γραφείο 507).

Η αμοιβή προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής που θα συνάψουν σχετική σύμβαση καθορίστηκε σε ποσοστό 2% επί των ασφαλιστικών εισφορών των εργοσήμων που θα εξαργυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, στο τηλέφωνο 213-1519-227 και στο FAX: 210-3841214.

                  Ο Διοικητής
 
      Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας

ΠΗΓΗ:
ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates