Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την μίσθωση αγροτεμαχίων

Σειρά διευκρινίσεων δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία μίσθωσης αγροτεμαχίων μέσω της ιστοσελίδας του, τονίζοντας πως πρόκειται για γη που θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο.


Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση ((ΦΕΚ 2290/Β/2011) Τροποποίηση της αριθ. 2358/29.6.2004 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) στα 100 στρέμματα συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει ή μισθώνει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει από την διαδικασία μίσθωσης δημόσιας γης.

Αναλυτικότερα, με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής:


Ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης – λεπτομέρειες της διαδικασίας

Ποιες καλλιέργειες/προϊόντα εντάσσονται στο καλάθι της περιφέρειας και το στρατηγικό σχεδιασμό;

Για τα τρόφιμα εντός ή εκτός στρατηγικού σχεδιασμού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας που σας ενδιαφέρει. Ενδεχομένως ο στρατηγικός σχεδιασμός να μην έχει καθοριστεί ακόμη, αλλά σε ότι σας αφορά, αν στην εφαρμογή δηλώσετε την δέσμευση σας για καλλιέργεια τροφίμου εντός στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει μελλοντικά να επιλέξετε ένα από τα τρόφιμα από τη λίστα που θα καταρτιστεί από την περιφέρεια σας.

Μπορεί κάποιος να κάνει περισσότερες από μία αιτήσεις για περισσότερα από ένα αγροτεμάχια;

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να κάνει παραπάνω από μια αιτήσεις και σε κάθε αίτηση να συμπληρώσει παραπάνω από ένα αγροτεμάχιο υπό τον όρο (για τα φυσικά πρόσωπα) ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του/των υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου/χίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

Τα αγροτεμάχια που έχουν στο κωδικό τους την ένδειξη "Κ" προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κτηνοτροφική χρήση;

Ναι.

Αν κάποιος μισθώσει αγροτική γη είναι υποχρεωμένος κάθε χρόνο να παρουσιάζει τιμολόγια πώλησης των αγροτικών προϊόντων που θα παράγει.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εμπορικής / επιχειρηματικής / αναπτυξιακής αγροτικής δραστηριότητας. Αυτό θα αποδεικνύεται από την ετήσια «Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ» .

Σε περίπτωση μίσθωσης αγροτικής γης, ο αγρότης δεσμεύεται να διατηρήσει τη δηλωμένη καλλιέργεια, και αν ναι για πόσο χρονικό διάστημα;

Στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. 2556 / 20.9.2011, στο άρθρο 3, αναφέρεται πως στην περίπτωση μονοετών καλλιεργειών, ο αγρότης δεσμεύεται να διατηρήσει τη δηλωμένη καλλιέργεια για 5 έτη. Στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών: (α) αν ο αγρότης είναι κάτω των 35 ετών, η δέσμευση διατήρησης της δηλωμένης καλλιέργειας ισχύει για 25 έτη, (β) αν ο αγρότης είναι άνω των 35 οφείλει να διατηρήσει την καλλιέργεια για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης άλλα 5.

Έχει δικαίωμα ο αγρότης να αιτηθεί γεωργική γη και αργότερα να τη χρησιμοποιήσει σαν κτηνοτροφική ή και το αντίθετο;

Τα προς μίσθωση αγροτεμάχια προορίζονται είτε για γεωργική χρήση είτε για κτηνοτροφική. Ο χαρακτηρισμός τους και η χρήση τους δεν αλλάζει.

Τι γίνεται μετά την ανανέωση της μίσθωσης (5 ή 25 χρόνια αντίστοιχα), υπάρχει συνεχής ανανέωση;

Μετά την ανανέωση της μίσθωσης και την παρέλευση των ετών που ορίζονται από αυτή, τα αγροτεμάχια μπαίνουν ξανά στη διαδικασία απευθείας μίσθωσης.

Ποιο πολεοδομικό καθεστώς ισχύει; Υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης μικρής αποθήκης, προς αποθήκευση αγροτικού ή κτηνοτροφικού εξοπλισμού;

Ισχύει ότι προβλέπεται στην σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για τη μίσθωση αγροτεμαχίων (έχουν και άνεργοι γραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους στρέμματα ή κάποια σχέση με το επάγγελμα του αγρότη);

Δικαίωμα αίτησης μίσθωσης αγροτεμαχίων έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:
Νέοι έως 35 ετών
Νέοι αγρότες σύμφωνα με τον άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της ΕΕ
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ
Επαγγελματίες αγρότες
Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης

Μπορεί κάποιος να δηλώσει αγροτεμάχια από 2 νομούς;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τη χωροθέτηση των δηλωμένων, από τον υποψήφιο μισθωτή, αγροτεμαχίων. Μπορεί να είναι από τον ίδιο ή διαφορετικούς νομούς. Μπορεί να είναι από τον νομό κατοικίας του ή από διαφορετικό νομό. Ο μόνος περιορισμός έχει να κάνει με το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του/των υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου/χίων το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα. Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2556/20.9.2011, αν το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο είναι όμορο με υπάρχουσα αγροτική εκμετάλλευση του αιτούντα αυτό δίνει 50 βαθμούς στον υποψήφιο.

Μπορώ να μισθώσω γη για πολυετή καλλιέργεια μικρότερη των 25 ετών;

Όχι. Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες είναι 25 χρόνια και αυτό είναι δεσμευτικό για νέους ηλικίας κάτω των 35 ετών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής είναι άνω των 35 ετών, τότε η διάρκεια μίσθωσης γης για μια πολυετή καλλιέργεια είναι στα 5 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μια πενταετία.

Όταν εκπνεύσει η προθεσμία της εκάστοτε φάσης και συγκεκριμένα μετά τις 18/11/2011 οι υπάρχουσες αιτήσεις ακυρώνονται;

Οι αιτήσεις αφορούν κάθε φορά συγκεκριμένα αγροτεμάχια με ορισμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης. Μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις αξιολογούνται διοικητικά και είτε υπάρχει εκμίσθωση αγροτεμαχίου, είτε το αγροτεμάχιο τίθεται ξανά στη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης.

Ποιες θα είναι οι κυρώσεις του παραγωγού εάν αθετήσει την συμφωνία (πρόωρη καταγγελία μίσθωσης);

Για κάθε νομική διαφορά η οποία θα προκύψει από την πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης εκ μέρους του παραγωγού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Εμπορικών Μισθώσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αν κάποιος έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα με βοσκοτόπια >100 στρεμ. δικαιούται να κάνει αίτηση;

Όχι διότι η εκμετάλλευση που ήδη κατέχει είναι μεγαλύτερη από τα 100 στρ. και βάσει της Υπουργικής Απόφασης «Για τα φυσικά πρόσωπα το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα».

Πότε τσεκάρει ένας υποψήφιος μισθωτής ένα αγροτεμάχιο ως «Μισθωμένο τουλάχιστον για 2 έτη με βάση την Π.Υ.Σ. 98/1975»;

Εφόσον ο ίδιος το είχε μισθώσει σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 95/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1979).

Πώς μπορώ να επισκεφτώ άμεσα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια;


Θα πρέπει να απευθυνθείτε στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες ώστε να σας δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία των αγροτεμαχίων.

Πώς μπορώ να επιλέξω κωδικούς αγροτεμαχίων;


Τα διαθέσιμα αγροτεμάχια και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους ανά περιφερειακή ενότητα είναι αναρτημένα στην εφαρμογή «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ» και πιο συγκεκριμένα μέσω της επιλογής «ΑΡΧΕΙΑ .kmz». Τα αρχεία .kmz περιέχουν το σύνολο των διαθέσιμων αγροτεμαχίων ανά περιφερειακή ενότητα και είναι αναγνώσιμα μέσω της εφαρμογής Google Earth, η οποία πρέπει να είναι εγκαταστημένη ήδη στον υπολογιστή σας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο, στη σελίδα http://www.google.com/earth/index.html


Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται σε 25 έτη. Θα πρέπει να διατηρήσω την ίδια καλλιέργεια και για τα 25 έτη ή έχω δικαίωμα αλλαγής;

Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται στα 25 έτη εφόσον ο μισθωτής είναι ηλικίας έως 35 ετών. Στο διάστημα αυτό ο μισθωτής δεν μπορεί να αλλάξει ούτε το προϊόν καλλιέργειας, ούτε τη χρήση της γης από γεωργική σε κτηνοτροφική και αντίστροφα.

Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή – συμπλήρωση αίτησης

Αίτημα Διαγραφής Προφίλ

Σε περίπτωση που υποψήφιος μισθωτής, ο οποίος έχει δημιουργήσει προφίλ αλλά δεν έχει υποβάλλει αίτηση, επιθυμεί να διαγράψει το προφίλ του και να δημιουργήσει από την αρχή ένα καινούριο, θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διεύθυνση www.opekepe.gr
Να επιλέξει το πεδίο κάτω αριστερά «Έντυπο Παραπόνων – Ερωτημάτων – Ικανοποίησης»
Να επιλέξει το Έντυπο Ερωτημάτων – Παραπόνων
Να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας που ζητούνται
Στο πεδίο Παρουσίαση Ερωτήματος – Παραπόνου – Ένστασης Δικαιούχου να συμπληρώσει την εξής φράση: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:
Όνομα χρήστη με το οποίο έγινε η εγγραφή στο σύστημα Μίσθωσης Γης
Κωδικό αίτησης που πρέπει να διαγραφεί
Email που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
Τηλέφωνο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
Ημερομηνία Γέννησης
Αιτιολογία Διαγραφής Προφίλ

Αίτημα Διαγραφής Αίτησης

Σε περίπτωση υποψήφιου μισθωτή που επιθυμεί να διαγράψει την υποβεβλημένη αίτηση του η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διεύθυνση www.opekepe.gr
Επιλέγει το πεδίο κάτω αριστερά «Έντυπο Παραπόνων – Ερωτημάτων – Ικανοποίησης»
Επιλέγει το Έντυπο Ερωτημάτων – Παραπόνων
Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας που ζητούνται
Στο πεδίο Παρουσίαση Ερωτήματος – Παραπόνου – Ένστασης Δικαιούχου να συμπληρώσει την εξής φράση: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:
Όνομα χρήστη με το οποίο έγινε η εγγραφή στο σύστημα Μίσθωσης Γης
Κωδικός αίτησης που πρέπει να διαγραφεί.
Email που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
Τηλέφωνο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
Ημερομηνία Γέννησης
Αιτιολογία Διαγραφής Αίτησης

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής ούτε κατέχει ούτε ενοικιάζει αγροτική εκμετάλλευση, τι συμπληρώνει στην αίτηση;.

Υποψήφιοι μισθωτές αγροτικής γης, οι οποίοι ούτε κατέχουν ούτε μισθώνουν κάποιο αγροτεμάχιο, στο πεδίο «Συνολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εκμεταλλευόμενη έκταση», τσεκάρουν την πρώτη επιλογή:

0 έως 4 στρέμματα (100 μόρια)

Αλλαγή στοιχείων μέσα σε μια αίτηση γίνεται. Και αν ναι ποιων στοιχείων και μέχρι πότε;

Αλλαγή στοιχείων προσωπικών ή αγροτεμαχίων μπορεί να γίνει όσο η αίτηση σας βρίσκεται στο σύστημα σε κατάσταση «ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ». Το μόνο στοιχείο το οποίο δεν τροποποιείται είναι το ΑΦΜ. Μετά την υποβολή της αίτησης, κανένα στοιχείο της δεν τροποποιείται.

Τι σημαίνει το κριτήριο «Δέσμευση Καλλιέργειας Υποψηφίου»;


Ως "Δέσμευση Καλλιέργειας Υποψηφίου" νοείται η δέσμευση από πλευράς του υποψηφίου εκμισθωτή για το είδος της καλλιέργειας που θα καλλιεργήσει εντός του αγροτεμαχίου που θα μισθώσει.

Τι σημαίνει το κριτήριο «Συνολική Ιδιόκτητη ή Μισθωμένη Εκμεταλλευόμενη Έκταση»;

Ως συνολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εκμεταλλευόμενη έκταση νοείται η έκταση που ο υποψήφιος μισθωτής έχει στην κατοχή του, είτε ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη.

Τι σημαίνει «Σειρά Κατάταξης Χ»;

Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο που επιλέξατε είστε Χος στην βαθμολογική κλίμακα μέχρι στιγμής. Η βαθμολογική κατάταξη προκύπτει ανά αγροτεμάχιο και σε αντιπαραβολή με όλους τους υπόλοιπους αιτηθέντες για το ίδιο αγροτεμάχιο, κατ’ επέκταση σε κάποιο άλλο αγροτεμάχιο μπορεί να είστε πρώτος σε σειρά κατάταξης έναντι κάποιου άλλου υποψηφίου.

Ερωτήματα σχετικά με νέα προς μίσθωση αγροτεμάχια


Πότε αναμένεται να ανέβουν τα προς μίσθωση αγροτεμάχια για τις υπόλοιπες (πλην των ήδη αναρτημένων) περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας;

Κάθε Πέμπτη θα αναρτώνται νέα τεμάχια (από τις ήδη αναρτημένες και μη περιφερειακές ενότητες) προς μίσθωση. Οι ημερομηνίες ανάρτησης ανά νομό δεν είναι καθορισμένες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει άμεση ενημέρωση για τους νομούς που αναρτώνται , αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ» και πιο συγκεκριμένα μέσω της επιλογής «ΑΡΧΕΙΑ .kmz», μετά την επίσημη ημερομηνία ανάρτησης. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς (2011) οπότε και θα έχουν ανέβει στην εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα προς μίσθωση αγροτεμάχια από όλη την ελληνική επικράτεια.

Στις περιφερειακές ενότητες που έχουν ήδη αναρτηθεί υπάρχει περίπτωση μελλοντικά να προστεθούν προς μίσθωση και άλλα αγροτεμάχια πέρα από αυτά που υπάρχουν τώρα;

Αν στις περιφερειακές αυτές ενότητες υπάρχουν κι άλλα διαθέσιμα προς μίσθωση αγροτεμάχια αυτά θα έχουν αναρτηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος (2011) έτους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

Αίτηση Μίσθωσης Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates