Κυριακή 24 Μαΐου 2009

<<Στις Ενώσεις οι αιτήσεις για την εξισωτική αποζημίωση>>

Στις οικείες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, μαζί με τις ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης που αφορά τα Μέτρα 211 και 212 του άξονα 2 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2008, σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών.
Τα έντυπα των αιτήσεων στα οποία αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από τις Ε.Α.Σ. καθώς και από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το έντυπο της αίτησης είναι επίσης διαθέσιμο και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Στόχος
Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές με στόχους:
Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
• της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
• της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
• Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Για το Μέτρο 211 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 120 εκατ. Ευρώ και για το Μέτρο 212 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 50 εκατ. Ευρώ, θα γίνουν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αφορούν κρατικές ενισχύσεις.
Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Νέοι Δικαιούχοι
• Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
• Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
• Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.

Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Οι δικαιούχοι για χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος της πρώτης ένταξής τους αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της 5ετούς δέσμευσης, οι δικαιούχοι δύνανται να συνεχίσουν στο μέτρο με μονοετείς ανανεωμένες κατ' έτος δεσμεύσεις, τηρώντας τις υποχρεώσεις

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates