Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Νέα απόφαση για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων

Τροποποιήσεις στην απογραφή αγροτικών μηχανημάτων όσον αφορά την διαγραφή ή μεταγραφή τους, καθώς και στην ταξινόμηση ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση, επιφέρει νέα υπουργική απόφαση που ισχύει από τις 21 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό Γ3Β 724/68082 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1880/Β/14-6-2012, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων», ως εξής:
Στο άρθρο 6 «Διαγραφή, Διαγραφή−Μεταγραφή Αγροτικού Μηχανήματος», της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΕΚ2231/Β΄/10) και Γ3Β/296/30687/14−3−2012 (ΦΕΚ 841/Β΄/12), προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής: «ε) Σε περιπτώσεις αναγκαστικής αφαίρεσης αγροτικών μηχανημάτων με βάση δικαστικό τίτλο, κατά τις οποίες δεν παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, η περιφερειακή υπηρεσία απογραφής αγροτικών μηχανημάτων ζητά εγγράφως από τον προηγούμενο κάτοχο την άμεση παράδοση τους στην υπηρεσία. Στη περίπτωση μη παράδοσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την διαγραφή μεταγραφή αγροτικού μηχανήματος, αυτά αντικαθίστανται από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή και η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. γ) διενεργείται από τον αναγκαστικώς κατασχέσας το αγροτικό μηχάνημα. Η περιφερειακή υπηρεσία απογραφής αγροτικών μηχανημάτων ενημερώνει το Μητρώο της καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας, για τις δικές της ενέργειες.»
Στο άρθρο 4 «Ταξινόμηση Αγροτικού Μηχανήματος», της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΕΚ 2231/Β΄/10) και Γ3Β/296/30687/14−3−2012 (ΦΕΚ 841/Β΄/12), η παράγραφος που αφορά στην έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παραπάνω (1), (2), (3), (4), (7) και υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη».

Για περισσότερες πληροφορίες:


Δείτε εδώ, σε pdf μορφή, το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης:


Δείτε εδώ, σε pdf μορφή, το πλήρες κείμενο της αρχικής απόφασης:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates