Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Τροποποιήσεις στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής του ΕΛΓΑ


Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρατείνεται η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ, η οποία έληγε στις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με μια από τις τροποποιήσεις που επιφέρει στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής του ΕΛΓΑ, σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Επίσης, προβλέπεται για τους παραγωγούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ενιαίας αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, να υποβάλλουν προσωρινά τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α..

Σε αυτή την περίπτωη, κατά την υποβολή της δήλωσης προσκομίζονται από τον παραγωγό:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής), όπου αναγράφονται: i) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση) ii) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).
Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου εμφαίνεται ο 13ψήφιος κωδικός.

Εφόσον έχει υποβληθεί από τον παραγωγό ενιαία αίτηση για άλλα αγροτεμάχια, η δήλωση αυτή θεωρείται συμπληρωματική της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής. Εάν δεν έχει υποβληθεί άλλη δήλωση, αυτή αποτελεί την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής.

Τροποποιείται επίσης το Παράρτημα III, που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθ. 309891/21−12−2010 αρχικής απόφασής, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της αριθ. 132528/20−1−2011 απόφασης και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. IV του άρθρου μόνου της αριθ. 157462/30−5−2011 απόφασης, ως εξής: Το λεκτικό του είδους «Γλυκάνισο» της ομάδας «Βιομηχανικά φυτά» μετονομάζεται σε «Γλυκάνισο, Μαραθόσπορο».

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην με αριθμό 176557 κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σκανδαλίδη, η οποία αφορά την «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1966) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), και Ασφαλιστική Ενημερότητα» και καθορισμός της Ασφαλιζόμενης Αξίας και της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου για την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160) έτους 2010».

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1977/Β/6-9-2011 και για το πλήρες κείμενό της, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates