Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Κατανομή νέων δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα και το άρθρο 68.


Ολοκληρώθηκε η κατανομή νέων δικαιωμάτων στους δικαιούχους από το εθνικό απόθεμα του 2010, αλλά και από την κατανομή του άρθρου 68 στους παραγωγούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ποσό του εθνικού αποθέματος που θα διατεθεί ανέρχεται σε περίπου 13.000.000 € ενώ το ποσό που θα διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 68 ανέρχεται σε 30.000.000 €, δηλαδή το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για νέα δικαιώματα για το 2010 θα ανέλθει σε 43.000.000€.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού «Σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στον Καν.73/2009 και όσα ορίζονται στις υπ’ αριθμ. 262346/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/24-03-10) και 262345/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 323/24-3-10) ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μηχανογραφική επεξεργασία σε ότι αφορά στην κατανομή νέων δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή το Άρθρο 68 για το έτος 2010. Οι πίνακες κατάταξης (μοριοδότηση) των δικαιούχων συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία της εκμετάλλευσης που δήλωσαν οι υποψήφιοι κατά την Δήλωση Εκμετάλλευσης- Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2010 και τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την διαδικασία πληρωμής των ενισχύσεων.
Το ποσό του Εθνικού Αποθέματος που θα διατεθεί ανέρχεται σε περίπου 13.000.000 € ενώ το ποσό που θα διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 ανέρχεται σε 30.000.000 €, ήτοι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για νέα δικαιώματα για το 2010 θα ανέλθει σε 43.000.000€.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανώτερη ενδεικτική μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος ανέρχεται σε 400 €, από την προσωρινή κατανομή προκύπτει ότι εν δυνάμει δικαιούχοι από την πρώτη επεξεργασία ορίζονται για:
  • Την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος οι επιλέξιμοι επενδυτές και νέοι παραγωγοί που συγκεντρώνουν με βάση τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ κριτήρια άνω των 35 μορίων.
  • Την κατανομή του άρθρου 68 οι επιλέξιμοι παραγωγοί των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας που συγκεντρώνουν με βάση τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ κριτήρια άνω των 21 μορίων.
Από την επεξεργασία των στοιχείων η ελάχιστη κατανομή ισούται με 1 και η προσωρινή μέγιστη ανέρχεται σε 6 δικαιώματα, ενώ κανένας δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονα νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα και το Άρθρο 68.
Τα στοιχεία της κατανομής τόσο για τον κάθε δικαιούχο όσο και για το σύνολο των δικαιούχων ενός δημοτικού διαμερίσματος θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) για ενημέρωση της αναλυτικής βαθμολογίας. Η κατανομή των νέων δικαιωμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων στα μισθωτήρια των εν δυνάμει δικαιούχων (τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαετούς διάρκειας) καθώς και της κατανομής των βοσκοτόπων. Μετά την τελική επεξεργασία θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση η οριστική μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος καθώς και τα νέα κατώτατα μόρια που πρέπει να κατέχει ένας γεωργός προκειμένου να τύχει κατανομής ή μη ώστε να υπάρξει πλήρης κατανομή του διαθέσιμου ποσού των 43.000.000 € πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 που είναι η 30η Ιουνίου 2011».

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates