Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης σχετικά με την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2013

Η κατανομή των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος (ΕΑ) 2013 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθ. 262346 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325Β/24-3-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υπ΄ αριθ. 546/79775 ΥΑ (ΦΕΚ 1652/23-6-2014) και σε εφαρμογή των με αριθ. (ΕΚ) 73/2009 και αριθ. (ΕΚ) 1120/2009 Κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν.
Βασικές προϋποθέσεις κατανομής δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2013

Βασικές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός παραγωγού που έχει υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2013, ως δυνάμει δικαιούχου κατανομής δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2013 αποτελούν σωρευτικά:

. η επιλογή του πεδίου «Αιτούμαι την χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος» στην ΕΑΕ 2013.
. η έναρξη γεωργικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν.1120/09, από το έτος 2011 και μετά
. η μη κατοχή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2013
. Η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση έπειτα από όλους τους ελέγχους μεγαλύτερη ή ίση του ενός εκταρίου(10 στρέμματα) στην ΕΑΕ2013.
. Σε περίπτωση που η δηλωθείσα έκταση είναι βοσκότοπος, υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από ζωικό κεφάλαιο. Η έκταση για την κατανομή νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση πυκνότητα βόσκησης 3 Μ.Μ.Ζ. ανά εκτάριο επιλέξιμης γης.
. Να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατανομή δικαιωμάτων.


Η ελάχιστη κατανομή ισούται με 1 και η μέγιστη ανέρχεται σε 7 δικαιώματα με την μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος ΕΑ να ανέρχεται σε 550 €.

Τα στοιχεία της τελικής κατανομής τόσο για τον κάθε δικαιούχο όσο και για το σύνολο των δυνάμει δικαιούχων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην παρούσα ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates