Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Στον υποχρεωτικό συμψηφισμό των επιστροφών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου κίνησης πρώτα με τις -ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες- οφειλές των δικαιούχων αγροτών προς τη φορολογική διοίκηση και εν συνεχεία με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να προχωρούν οι εφορίες, τα τελωνεία, ο ΟΓΑ και άλλα ασφαλιστικά ιδρύματα, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λίγο πριν έρθει η στιγμή να καταβληθούν οι επιστροφές ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, οι εφορίες και τα Τελωνεία θα συμψηφίζουν τα ποσά των οφειλόμενων επιστροφών με ληξιπρόθεσμα ή μη ληξιπρόθεσμα χρέη των δικαιούχων προς το Δημόσιο.

Στη συνέχεια, αν μετά τους συμψηφισμούς αυτούς απομένουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα συμψηφίζονται άμεσα με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων προς τον ΟΓΑ ή προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Αν μετά τους συμψηφισμούς αυτούς απομένει κάποιο υπόλοιπο, τότε αυτό θα εκταμιεύεται και θα καταβάλλεται στους δικαιούχους.

Ουσιαστικά, τα ποσά των επιστροφών ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου κίνησης τα οποία θα είναι μειωμένα κατά 50% για την περίοδο από την 1η-10-2015 έως την 30η-9-2016 θα «κατάσχονται» μερικώς ή ολικώς από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έναντι οφειλών των αγροτών που τα δικαιούνται.
ΠΗΓΗ: agronews.gr
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ.1029/29.2.2016 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, κατά τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες πρέπει να εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού. Αυτό σημαίνει ότι για να εισπράξουν τις επιστροφές του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης οι αγρότες θα πρέπει να είναι, κατ’ αρχήν φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή να μην έχουν καθόλου οφειλές στις Εφορίες ή στα Τελωνεία, ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών. Στις περιπτώσεις αγροτών που δικαιούνται επιστροφές ΕΦΚ για το πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύτηκαν και ταυτόχρονα οφείλουν στις Εφορίες ή στα Τελωνεία ποσά ληξιπρόθεσμων ή μη ληξιπρόθεσμων χρεών, οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει πρώτα να συμψηφίζουν τα ποσά των επιστροφών που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι αγρότες με τις οφειλές τους προς αυτές και, κατόπιν, να προβαίνουν στην επιστροφή των τυχόν υπολοίπων που απομένουν μετά τους συμψηφισμούς.

Επιπλέον, κατά την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, θα εφαρμόζεται και η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Ειδικότερα, από το προς επιστροφή ποσό του ΕΦΚ, το οποίο θα έχει απομείνει κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού με τις φορολογικές οφειλές κάθε δικαιούχου, θα παρακρατείται στη συνέχεια ποσό μέχρι το ύψος των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα!

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη σχετική Απόφαση νομικού συμβουλίου του κράτους για τους συμψηφισμούς στον ΕΦΚ πετρελαίου.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates