Κυριακή 19 Απριλίου 2009

<< ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ>>

Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αθήνα 13-04-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ».

Ι. Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 καθιερώνεται υποχρεωτικά από 1-6-2009 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Είναι ο αριθμός «ταυτότητας» του πολίτη για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.
Από τον Ιούνιο του 2009, ο αριθμός αυτός θα είναι απαραίτητος για τον καθένα μας, προκειμένου:
• Να εργασθεί
• Να ασφαλισθεί
• Να έχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
• Να συνταξιοδοτηθεί
• Να έχει κάθε άλλη παροχή, επίδομα ή βοήθημα
Επομένως όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) και συνταξιούχοι της χώρας, (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Γ.Α.) καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας οφείλουν άμεσα να αποκτήσουν ΑΜΚΑ.
Η διαδικασία απόδοσης του ΑΜΚA αρχίζει στις 10-4-2009 από τα ΚΕΠ.
Από τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα αρχίσει στις 30-4-2009.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά απογραφής αναφέρονται στο άρθρο 4 της κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 7791/245/Φ80321 (ΦΕΚ 596 τεύχος Β /1-4-2009) και είναι τα παρακάτω:
α. Για Έλληνες υπηκόους :
• Δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας.
• Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του
β. Για ξένους υπηκόους :
• Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή
• Δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
• Διαβατήριο ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά. (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία).
• Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα , αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός των ανωτέρω) σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου:
• Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και
• Υπεύθυνη δήλωσή του, του Ν.1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

ΙΙ. Σε 1.405.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ΑΜΚΑ, αποστέλλονται οι κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων Α.Μ.Κ.Α ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στα ΚΕΠ ή στα γραφεία Α.Μ.Κ.Α των Ασφαλιστικών Ταμείων δήλωση διπλοεγγραφής .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τον Ιούνιο του 2009, πριν από κάθε υποβολή αιτήματος στον Ο.Γ.Α. για ασφάλιση , συνταξιοδότηση, παροχές υγείας και οικογενειακών επιδομάτων, προσώπων στα οποία δεν έχει χορηγηθεί Α.Μ.Κ.Α., θα ακολουθείται, πριν την διαβίβαση του αιτήματος, η διαδικασία απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates